Monday, May 30, 2011

Riverwatching the river
through a window of trees...
spring rain falls ISSA - 1804    -   .川見ゆる木の間の窓や春の雨         kawa miyuru ko no ma no mado ya haru no ame


No comments: